This project is read-only.

Giới thiệu
Control Map VietNam

Hướng dẫn cách dùng Vietbando Maps API Để sử dụng Vietbando Maps API trước hết bạn phải đăng ký dịch vụ (miễn phí 100%) để có được 1 khóa API. 
Sau khi nhận được khóa, bạn sử dụng khóa API theo cách sau (ví dụ khóa API là: ABCDEFG)

Last edited Nov 15, 2011 at 2:07 AM by vonhatnam100689, version 8