This project is read-only.

Control Map Vietbanbo.com

Rating: No reviews yet
Downloads: 37
Released: Oct 17, 2011
Updated: Nov 16, 2011 by vonhatnam100689
Dev status: Stable Help Icon

Downloads

Application MapControlBinary
application, 9K, uploaded Oct 17, 2011 - 12 downloads
Source Code test
source code, 305K, uploaded Nov 16, 2011 - 25 downloads

Release Notes

Đăng ký sử dụng Vietbando Maps API
Giới thiệu:
Vietbando Maps API giúp bạn tích hợp bản đồ của Vietbando vào trang web của bạn. Bạn chỉ cần đăng ký để có được một khóa để sử dụng API. Khi đã nhận được khóa, bạn có thể phát triển ứng dụng bản đồ của mình theo tài liệu hướng dẫn của chúng tôi.
Đối tượng sử dụng:
Tài liệu này được thiết kế cho những người biết lập trình Javascript và lập trình hướng đối tượng ở mức cơ bản trở lên. Bạn có thể làm cho trang web của bạn tương tự như trang www.vietbando.com nếu bạn biết tận dụng hết các tính năng mà Vietbando Maps API cung cấp.

Reviews for this release

No reviews yet for this release.